Sonntag, 13. April 2008

All are dead

Adam is dead. Abraham is dead. Moses is dead. The prophets are dead. Buddha is dead. Mohammed is dead. Krishna is dead. Confucius is dead. Mormon Joe Smith is dead. Caesar is dead. Solomon is dead. Kings, nations, cultures, civilizations, governments and great societies are dead. Everyone is dead or nearing death. However OUR REDEEMER LIVES! Jesus lives and holds the keys of death (Revelation 1:18). Jesus rose from the dead by His own power. Everybody else died and stayed dead. Jesus is therefore God in the flesh and He loves us and gives us life!

The fire of God’s love is so strong for us that He will let nothing come between us and Him, except our own free will. He will not stand idly by. He will move heaven and earth to get to us and rescue us from the pitiful condition of our own making. Much like a mother bear will annihilate anything harming her cub. Jesus has and will destroy all the enemies of our soul. Our God is a consuming fire, a jealous God. (Deuteronomy 4:24)

All our idols, all that we cherish that is vain, anything that we have erected in our ignorance between God and us, is doomed. The fire of God’s jealous love for us is about to destroy it all. He is about to rend the heavens and come down to rescue His children. He can’t bear to be apart from us much longer. The idols of money, power, life of ease, possessions, any false God that we have erected in His place is about to be consumed in the fire of His love for us. Our political leaders are fond of saying it’s the economy stupid, meaning the economy is the engine that powers America. God would probably say to us, It’s not the economy stupid, it’s sin that could kill America! God hasn’t guaranteed that America will last forever.

All the statistics that we are all very familiar with, tell us that we are in deep trouble. But have no fear! God is about to let us all know that He is still running the show. All those who believe He doesn’t exist or who mock Him are about to learn that there is a God and He loves us. He is going to tear down all the things that are between Him and us. When you hear the gurgle of the stock market and the
economy as it goes down the drain – Rejoice! When you see many lukewarm churches close – Rejoice! When you see government at all levels powerless to breathe life back into our society – Rejoice! The lover of our souls will be moving powerfully for His beloved, us.

For when we are stripped of everything, when we are flat on our backs, we will finally be able to look up and see the beautiful face of Jesus. We will be able to finally to blow the trumpet in Zion, proclaim a fast, call an assembly, gather the people, notify the congregation, assemble the elders, gather the children… and say, Spare O Lord your people.(Joel 2:15-17) We will finally realize that the problem is our sin and the only remedy is repentance by all of God’s people for the sins of our nation. When the church is fully repentant for the sins of the nation, we will begin to see life replace our culture of death.(2 Chronicles 7:14) Maranatha, Come Lord Jesus!

Sonntag, 6. April 2008

Akong isang Duwag
Akong Isang Duwag
Kapag Kulang sa Pananalig
Hebrews 11:32-34


SCRIPTURE
Hebreo 11:32-34, “Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kay Gideon… at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nagngangalit na apoy, at nagligtas sa tabak. Sila’y mahina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, anupa’t napaurong ang hukbo ng dayuhan.

INTRODUCTION
Ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay ang buhay ni Gideon. Ano-anong mga bagay ang matututunan natin sa kanya? Paanong ginamit at tinawag siya ng Panginoon? At paanong ang mga katotohan na ito na itinuro sa kanya ng Panginoon ay maipamumuhay din natin sa ating panahon na nais din ituro sa atin ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, nais kong magsalita sa inyo sa mensaheng Truths about the story of Gideon.
Ang buhay ni Gideon ay matatagpuan sa Book of Judges chapter 6 hanggang chapter 8. Dahil masyado siyang mahaba para basahin natin, so sa bawat punto ay sundan natin ang story ni Gideon.
Ang background ng story ay nasa time ng judges o mga hukom. Bakit tinawag na judges time. Kasi nung time na ang mga Israelita ay pinamumunuan ni Moses. Nang mamatay si Moses ipinasa niya ang pamumuno kay Joshua. Nung time ni Joshua puro victory ang dinadanas ng mga Israelita. Strong ang kanilang leader. May unity ang lahat ng tribes, mayroon silang kalayaan at puro tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit nang mamatay si Joshua ay hindi naipasa ang pamumuno.
Kaya pumili ang Diyso ng mga judges o hukom na mangunguna sa kanilang mga tribo. Nagkanya-kanya ang kanilang pamumuno. So walang overall na mangunguna sa buong Israelita kundi mga hukom lamang sa bawat tribo. Kaya tinawag na judges time.
Ang panahon ng mga hukom ay panahon ng Israelita na palagi silang sinasakop ng mga kaaway. Palagi silang kinakawawa, imaalipin at puro pagtangis.
Ang buhay ng mga Israelita ay umiikot-ikot lamang sa loob ng 300 taon. Kasi ganito ang ugali nila. Matitigas ang mga ulo nila, gagawa sila ng mga diyos-diyosan ay ayaw sumunod sa kagustuhan ng Panginoon.
Kaya ang Panginoon ay tinuturuan sila ng aral. Hinahayaan niya na ang mga bayan ay alipinin sila at pahirapan. Pero ang Panginoon ay magbibigay ng mamumuno sa kanila upang sila ay magkaroon ng kalayaan. Magkakaroon sila ng repentance o pagsisisi at muling babalik sa Panginoon. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang taon, kalilimutan nila ang ginawa ng Diyos sa kanila at muling babalik sa kanilang sariling gawain. Itatakwil ang Panginoon, sasamba sa diyos-diyosan at hindi susunod sa kagustuhan ng Panginoon. Ganyan ang cycle na nangyayari sa kanila for more than 300 years at hindi nangakatuto.
Iyan ang panahon ni Gideon. Si Gideon ay isang hukom na tinwag ng Panginoon na pamahalaan ang mga Israelita laban sa mga Amelicita at Medianita na kanilang kaaway.
Kasi naman itong mga Amelicita at Medianita eh mga nomadic people. Hihintayin nila ang anihan ng mga Israelita at pagkatapos ay nanakawin nila ang kanilang mga pananim, mga alagang tupa at mga hayop. Walang itinitira sa kanila. Sila ang mga naghirap, ngunit ang kanilang mga kaaway ang aani. At kung sinoman ang manlaban ay kanila itong papatayin. Kaya sila ay namumuhay sa takot at panganib.
Ngayon ay tingnan natin na nasa sitwasyon na iyun ay paano tinawag ng Dios si Gideon upang palayain ang kanyang bayan.
Let’s discuss 3 truths about the life of Gideon… Ang Number 1 is…

1. GOD USES ORDINARY PEOPLE TO DO EXTRAORDINARY THINGS
Si Gideon ay isang duwag, matatakutin. Sabi sa Hukom 6:15, “Sumagot si Gideon, “Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayanan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin.”
We’ve seen that Gideon is not exactly a picture of strength and courage. Siya nga ang pinakamahina sa kanilang angkan, siya pa rin ang pinakaduwag. But God used Gideon to deliver His people from oppressors.
Kung minsan nagiging palusot din natin ang palusot ni Gideon. Lord bakit ako ang gagamitin mo, mahina ako. Hindi ko alam ang gagawin ko at wala akong kaalaman diyan. Hindi ako marunong magsalita. Bata pa ako o masyado na akong matanda. Hmmm, kumita na yan. Yan din palusot nila Moses, Jeremiah at iba pa na ginamit ng Diyos
God uses ordinary people to do extraordinary thing. Tulad ni Gideon, tulad ko at tulad ninyo. Everybody say, katulad ko ang ginagamit ng Diyos.
1 Corinthians 1:27, “Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas.”
Ang sabi dito sa verse hinihiya ng Diyos ang mga marurunong sa pamamagitan ng paggmit niya ng mga taong sa tingin ng sanlibutan ay hangal. Hinihiya ng Dios ang mga malalakas sa pamamagitan ng paggamit niya sa mga mahihina. How ironic. Pero ang ginagamit ng Dios ay ang mga taong ang heart ay directed at hindi ang mga because nirerecognize mo na ang iyong kalakasan at ang iyung talino ay ang Dios.
May isang story tungkol sa dalawang timba. Ang isang timba ay bagong-bago at maayos ang kanyang kondisyon. Ang isang timba naman ay lumang-luma na, may mga basag na siya at butas-butas pa.
Ang dalawang timba na ito ay pag-aari ng isang magsasaka. Ginagamit niya pareho ang mga ito sa pag-iigib mula sa balon hanggang sa kanyang bahay. Tuwing umaga ay nag-iigib ang magsasakang ito gamit ang bagong timba at ang lumang timba.
Minsan nagusap ang dalawang tima. Sinabi ng bagong timba ay. “Napakagaling ko talaga. Dahil maayos ang aking kondisyon, bagong-bago ako at buong-buo, maraming tubig ang nailalagay sa akin. Hindi katulad mo, butas-butas ka na. Bago pa makarating ang ating amo sa kanyang bahay eh halos wala ka ng maigib dahil tinapon mo na lahat sa daan.
Nalungkot ang lumang timba sa kanyang narinig kaya lumapit siya sa kanyang amo upang magpaalam. Sinabi niya na, “Amo aalis na po ako dahil hindi niyo na po ako kailangan. Mapapagod lang kayo kung patuloy niyo lamang akong gagamitin dahil halos walang mailagay sa akin na tubig. Natatapon ko lang ang mga tubig na iniigib ninyo sa daan dahil butas-butas ako.
Kaya, binuhat ng magsasaka ang lumang timba at dinala niya sa may balon. At sinabi ng magsasaka, “Alam mo ba kung bakit kita patuloy na ginagamit kahit na butas-butas ka pa? Ipinakita niya ang mga naggagandahan at mga makukulay na mga halaman at bulaklak sa daan. Dahil ikaw ang nagdidilig sa mga halaman at bulaklak na ito sa bawat araw sa pagdaan ko dito.
If God says we are something, then we are, whether anybody else agrees or not. Kapag sinabi ng Diyos na malakas ka, the malakas ka. Kapag sinabi ng Diyos na mayaman ka, then mayaman ka. Kapag sinabi ng Diyos na malaki ka for his kingdom, then you are, regardless kung ano pa man ang sabihin ng ibang tao.
Sapagkat ang dapat na pagkatingin natin sa ating mga sarili ay kung ano ang pagkakatingin ng Diyos para sa atin. Eh ang sabi ng Diyos you are a great people. A holy priesthood, a peculiar people. Natatangi, mabubuti, magagaling. May mga weaknesses man at kahinaan, eh ikaw pa rin ang pinili ng Diyos para sa kanyang kaharaian. Because God can use you, your own potentails and your own weaknesses for his glory.
Ngayon mas maniniwala pa ba ako sa sinasabi ng mga tao kaysa sa sinasabi ng Diyos sa akin? So number 1 truth is God uses ordinary people to do extraordinary things.

2. GOD ALWAYS BEGINS WITH ME
Pakinggan ninyo ito, kung tayo ay hihingi ng pagbabago, ang unang binabago ng Panginoon ay hindi ang attitude ng mga taong nasa paligid natin, hindi ang mundo, hindi ang sitwasyon na kinakaharap natin kundi tayo ang unang nais baguhin ng Diyos. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Gideon. Sabi sa Hukom 6:14, “Sinabi sa kanya ni Yahweh, Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Hindi ba’t ako ang nagsugo sa’yo?”
The same goes for us. Kinakailangan nating maunawaan nab ago baguhin ng Panginoon ang mga nasa paligid natin, ikaw ang gusting kauna-unahang mabago ng Diyos.
Dumadalangin ka na “Lord kayo ang magbago sa rebelde kong anak. Kayo ang magbigay ng direksyon sa kanyang buhay. Hindi ba bago baguhin ng Panginoon ang rebelde mong anak, nais ng Diyos na baguhin mo muna ang iyong dila at ingatan ang iyung pananalita kapag kinakausap mo ang iyong anak? Hindi ba mas gusto ng Panginoon na matutu kang magreach-out sa kanya at unawain ang kanyang kalagayan. Ikaw ang unang gustong baguhin ng Panginoon.
Dumadalangin ka na Lord, enrollment na naman, sabay-sabay ang gastusin at malaki ang perang kailangan ko. Kayo ang magbigay ng financial blessings sa amin. Hindi ba bago ibuhos ng Panginoon ang pagpapala sa inyong tahanan eh nais ng Panginoon na bawas-bawasan mo naman ang sobrang panonood sa telebisyon at gamitin ang iyong oras at lakas sa mas kapaki-pakinabang na gawain sa gayon ay magkakaroon ka ng pagkakataon na kumita. Ikaw ang unang gustong baguhin ng Panginoon.
Dumadalangin ka na Lord yung family ko eh maging Christiano rin at mananampalataya. Hindi ba bago baguhin ng Panginoon ang heart ng family mo eh nais Niya na maging good example ka sa kanila bilang tunay na Christiano upang sila rin ay manampalataya dahil tunay na nagbago ka. Makita ang iyong commitement sa iyong devotions and prayer life. Ikaw ang unang gustong baguhin ng Panginoon.
And even in the minitsry, O Bible Study Leader ka, Lord walang umaatend sa Bible Study. Kung meron man mga late pa. Bahala ka nga Lord sa kanila. Hindi ba bago baguhin ng Panginoon ang sitwasyon na iyun eh nais Niya naman na paganahin mo yung creativity mo sa gayon maenganyo ang magsisipagdalo sa Bible Study na hinahawakan mo. Magkaroon ng buhay yung fellowship at maenjoy ng mga umaatend. Ikaw ang unang gustong baguhin ng Panginoon.
May isang story na kung saan yung isang lalaki ay lumapit sa isang doctor at sinabi niya na “Doc mukha yatang bingi yung asawa ko. Kasi everytime na kinakausap ko siya eh hindi siya sumasagot. Gusto ko po sanang malaman kung gaano na ang pagkabingi ng asawa ko. Ganito ang gawin mo, sabi ng doctor, pag-uwi mo sa bahay ay hulihin mo siyang nakatalikod at tanungin mo siya ng mga 20 hakbang ang layo. Kapag hindi siya sumagot humakbang ka ng lima at tanungin mo ulit ng parehong tanong. Kapag hindi pa rin sumagot ay humakbang ka ulit ng 5 hakbang. Gawin mo ito hanggang malaman mo kung gaano ang layo ng kanyang maririnig. Bumalik ka sa akin at sasabihin ko sa’yo kung gaano na kagrabe ang pagkabingi ng iyung asawa.
Kaya umiwi ang lalaki at nakita niya na ang kanyang asawa ay nasa lababo, nakatalikod at naghahanda para sa pagluluto. So ginawa ng lalaki ang pinagawa sa kanya ng doctor. Lumayo siya ng mga 20 hakbang mula sa kanyang asawa at tinanong niya, Hon anong ulam natin. Hindi sumagot. So humakbang siya ng limang hakbang at tinanong niya ulit, Hon, anong ulam natin. Wala pa rin siyang narinig na sagot. Kaya humakbang na naman siya ng limang hakbang at tinanong muli, Hon ang ulam natin. At wala pa rin siyang narinig at natakot na ang lalaki na grabe na p ala ang pagkabingi ng kanyang asawa. Kaya nagpunta na yung lalaki sa pinakalikod na kanyang asawa at nilakasan niya ang kanyang pagtatanong, Hon anong ulam?
Sumagot ang kanyang asawa at sinabi, ano ba? Tatlong beses ko ng sinabing fried chicken eh.
Hindi pala yung asawa niya ang bingi, siya pala.
How many times na inaask natin sa Panginoon na baguhin ang mga problema na nasa paligig natin, na alisin tayo ng Panginoon sa pangit na sitwasyon na kinakaharap natin na well in fact, tayo pala ang may tunay na problema at tayo ang unang nais baguhin ng Diyos.
Sinabi n gating pastor last week na kung ano ang tingin natin sa mundo, yun ang reflection n gating nasa saloobin.
Kaya kung nakikita mo na pangit ang mundo at wala kang makitang kabutihan sa iyong kapwa, walang maganda sa kanila. It is because wala kang makitang kagandahan sa iyong sarili.
Sinasabing we cannot change the world, but we can change ourselves. Kung haharap tayo sa salamin at sasabihin natin sa ating sarili na maganda ang mundo, may kabutihan tayong makikita sa ating mga kapwa at magkakaroon tayo ng decisive heart and a clear thinking na baguhin ang mga pangit na perception na ito sa ating puso at sa ating kaisipan, then we will see na napakaganda nga ng mundo.
Sa gayon masasabi ko na nabago ko ang mundo dahil binago ko una sa lahat ang aking sarili.

3. WE WILL BE TESTED TO EITHER REVEAL OUR OWN STRENGTH OR POWER OF GOD
Napakahalaga na ating maunawaan na ang pananampalataya ay may nakaakibat na mga challenging moments. Sapagkat kung wala itong mga challenging moments na ito ang ating pananampalataya ay mananatiling dormant (tulog, mahina at hindi lumalago). So no matter kung gaano ka ng katagal na Christiano, ang Panginoon ay susubukin ang ating pananampalataya from time to time upang ito ay matest at lumago. Being tested is part of our spiritual growth. Sa mga test na yan malalantad ang ating dependence ba ay sa Panginoon o sa ating mga sarili.
Si Gideon tinest ng Panginoon. Sabi sa kanya ng Panginoon kumuha ka ng iyung hukbo na makikipaglaban sa mga Mediantes. Uhm, nakagather siya na umabot lamang sa 32,000 na mga Israelites. Eh ang kanilang kakalabanin ay 135,000 na medianites. Outnumbered na kaagad sila. Umpisa pa lang wala na silang laban.
Tinest siya ng Panginoon, sabi sa kanya sa Hukom 7:2, Napakarami ng kasama mo. Baka akalain nilang nalupig nila ang Medianita nang di dahil sa tulong ko. 32,000 versus 135,000. Kung ikaw yung nasa kalagayan ni Gideon siguro sasabihin mo, anong madami dyan. Yung test na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay makita ni Gideon na ang laban na ito ay sa kapangyarihan ng Panginoon at hindi sa lakas ng tao.
Kaya sinabi sa kanya ng Diyos na pauwiin mo ang mga natatakot. Nung sinabi ni Gideon o lahat ng natatakot eh maari ng umuwi. 22,000 ang umuwi at 10,000 lamang ang natira. Mas marami pang umuwi kaysa sa natira.
Anong laban ng 10,000 sa 135,000. Pero hindi pa dun nagtatapos ang pagsubok ng Panginoon kay Gideon kung hanggang saan siya magtitiwala. Pinapunta niya ang mga sundalo sa gilid ng batis at ibukod niya ang sasalok ng tubig sa pamamagitan ng kanilang palad at iinom na parang aso doon sa direktang iinom duon sa batis. Alam ninyo kung ilan ang gumawa ng sumalok ng tubig? 300.
At yang 300 na yan ang sinabi ng Panginoon ang makikipaglaban sa Medianites.
At the end of the story nakita natin na nanalo ang 300 na Israelites laban sa 135,000 na Medianites. Napakaimposible na mangyari, pero nangyari dahil sinabi ng Panginoon. Nangyari dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ang gumawa at hindi ang sariling lakas ng tao.
Tulad ni Gideon, tayo rin ay nais turuan ng Panginoon na pagkatiwalaan natin siya. May mga pagkakataon na kino-question natin ang Panginoon sa mga bagay na nais niyang ipagawa sa atin. Lord, it is impossible for me to do that. Subalit dapat nating maunawaan mula sa pinaka-ibuturan ng iyong pagkatao that our battle belongs to God. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas mapagtatagumpayan ang laban kundi sa pagtitiwala natin sa Pangonoon. God is faithful that He will deliver us from our enemies and from our circumstances.
Philippians 3:14, I can do all things through Christ who gives me strength.

CONCLUSION
Kaya nga mga kapatid sa umagang ito nais kong iwan sa inyo ang mensaheng itinuro ng Diyos kay Gideon. Ang tatlong katotohanan na ang bawat isa sa atin ay dapat maunawaan at maipamuhay.
Ang unang katotohanan ay ang ordinaryong tao ang ginagamit ng Dios para sa malaking gawain sa kanyang kaharian. Basta nakahanda ang puso at directed ito sa Panginoon you will do great things all for the glory of God.
Pangalawang katotohana ay ang mga sitwasyon na ating kinakaharap ay ikaw ang uang nais turuan ng Diyos.
At ang ikatlo’y sa pamamagitan ng mga test of faith at mga challenging moments mas lalago ang ating pananampalataya at ang pagtitwala natin sa Panginoon.

Walang Urungan
Katapusan na..
Wala ng Urungan…
Exodus 14:10-12


Magandang umaga sa ating lahat, buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodus 14:10-12. Ang talatatang ating mababasa ay tungkol sa mga Israelita sa kanilang paglaya sa mga Egispcio. Well just for the benefit of our visitors at para sa iba and understanding sa ating teksto ibibigay ko yung brief story niya.
Ang mga Israelita ay nasa pagkakaalipin ng mga egipto ng mahabang panahon. About 430 years, imagin 430 years sila hawak ng egipcio at ginawang mga slaves o alipin. Kaya si Moises ay pinili ng Panginoon upang ang kanyang bayan ay palayain. Ngunit ang paraon ay sadyang matigas at ayaw niya na basta-basta lamang sila pakawalan. Kaya nagkaroon pa ng sampung salot sa bayan ng egipto para patunayan ng Panginoon na siya ang Panginoon ng bayang Israel. At sabihin sa Paraon na seryoso ako at pakawalan mo sila. Matapos mamatay ang anak na lalaki ng Paraon dahil sa salot pinalaya niya sila.
So dala-dala nila ang kanialng mga pamilya, ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga hayop at mga kanilang ikabubuhay upang lisanin ang bayan ng egipto. Ngunit dumating sa punto na kung saan nagbago ang desisyon ng paraon. Biglang natauhan. Sabi niya, habulin niyo, habulin niyo sila.
So ito na, habang tunatakas ang mga Israel, narito naman ang Faraon at ang mga Egicio upang sila ay dakpin.
So habang sila ay patakas, ang kanilang dinaraanan ang dulo pala nun ay Red Sea. Dagat. At hindi na sila makatawid. At palapit na sa kanila ang kanilang mga kaaway. At dito sa Exodus 14, tingnan tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari.

SCRIPTURE
Exodus 14:10-12, “Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Egipcio. Kaya, dumaing sila kay Yahweh. 11Sinabi nila kay Moises, Wala na bang mapaglilibangan sa amin sa Egipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Egipto, tingnan mo ang nangyari! 12Hindi bat bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinasabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman, at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Egipto sapagkat ibig pa naming manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang.

INTRODUCTION
So nang nadun na sila at palapit na ang mga kaaway, takot ang kanilang naramdaman. At dahil dun sinisi nila si Moises at sinabing sana hindi na kami sumama sayo. Mas gugustuhin pa namin ang maging alipin kaysa naman mamatay dito sa ilang. At nawalan sila ng loob ng maipit sila sa pagitan ng Red Sea at ng mga Egiptong siguradong silay papatayin.
Lahat tayo ay mayroong mga moment na kung saan nakakaranas tayo ng Red Sea. Yung feeling ba na kung saan nasa sitwasyon ka na ang kaharap mo ay red sea at sa likod mo ay humahabol na mga egipto. Dead End. Wala kang kawala. Para kang pinagsukluban ng langit at lupa. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Ang utak mo parang hindi na macomprehend ang circumstances na iyong kinakaharap. Para bang maloloka ka na at hindi mo na alam kung paano masulusyonan ang problemang ito. Well kung ikaw lang eh kayang-kaya mo, pero dahil kasama na yung pamilya mo, yung mga anak mo at mga mahal mo sa buhay, mas lalaong mabigat sapagkat hindi lamang ang iyong kapakanan ang iyong iniisip kundi pati sa kanila. At hindi mo na alam ang gagawin mo. Theres no way to run. Dead end ka na. Nandyan na ang mga Egipcio, Red sea na nasa harapan mo, paano ka na ngayon. Ano na gagawin mo?
Kaya sa umagang ito nais kong magsalita sa inyo sa mensaheng Katapusan na... Wala ng Urungan... Sa mga sitwasyon na yun, paano tayo makakatawid sa Red Sea natin. Nais kong isipin ninyo ang mga Read Sea moment ninyo. I do not know kung anong mga problems ang kinakaharap mo. It could be your financial struggles, health problems, difficulty in relationship(parents, husband, wife children), death of loved ones or even some major decisions of your life na kung saan hindi mo alam kung paano mo dedesiyunan, kung paano mo aaattain yun. May mga pressures na sa paligid mo at ikaw eh imbes na makuha na eh mas lalo ka pang naguluhan at hindi na alam rin ang gagawin.
At sa mga sitwasyon na iyun, sa ating mga red Sea moments, what will you do. Kaya hayaan natin na ang salita ng Panginoon ang magcomfort sa atin at magbigay ng wisdom sa ating pagtawid sa ting mga Read Sea.
Isa-isahin natin, How to pass on our own red sea.

1. DON’T ALLOW YOUR RED SEA TO BECOME YOUR DEAD SEA
Exodus 14:13, “Sumagot si Moises, Lakasan ninyo ang inyong loob; huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Egiptong iyan. 14Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman.
Mga kapatid we should always remember and take note of this, Ang red sea na ating kinakaharap should not be a moment of an end but a moment of beginning. So hindi talaga ito moment ng aghh, game over na ako. Wala na! Kundi ito ay moment ng Welcome to the next level. Hindi ito moment ng binagsakan ka ng problema at nakadapa ka sa sahig. Kundi ito ay moment na sabihin mo na ganito na pala ako kalakas. Ganito na pa lang challenge ang kinakaharap ko.
So makikita natin nakadepende sa ating kung paano natin ite-train ang ating mga mata sa ating makikita, Kung paanong ang ating attitude, ang ating character ay tutulayin ang ating mga red sea.
At tingnan niyo ito ha, ang Red Sea na kinakaharap ng mga Israelita ay nagpapakita ng tulay sa bagong buhay mula sa kanilang pagkakaalipin. Kasi may pangako ang Panginoon sa kanila na sila ay dadalhin sa Promised Land o Lupang Pangako. Ngayon narito sila sa pagkakaalipin ng mga Egipto at narito ang lupang pangako ng Panginoon para sa kanila. Paano sila magkakaroon ng separation for them. Tumawid ka sa red sea.
I think yan din ung gustong ituro sa atin ng Panginoon sa bawat isa sa atin no? Red Sea represents a promotion from God. Iniaangat ka ng Panginoon to the next level. May promotion sa iyo ang Panginoon kaya kailangan mong tumawid sa iyong red sea,.
Lord, gusto ko na magkaraoon ng katagumpayan financially. Bigyan mo ako ng maraming pera, bigyan mo ako ng magandang trabaho at blessings. Pero teka muna sasabihin sayo ni Lord wiiling ka ba na tumawid sa iyong Red Sea?
O Lord gusto ko na maayos palagi ang aking buhay, gusto ko ganito, ganito, ganito. Pero teka muna, willing ka ba na tumawid sa iyong Red Sea.
DO you get my point. Kasi maraming mga tao na naiinggit sa mga katagumpayanan ng iba. Bakit siya ganun, dapat ako din. Bakit siya may ganyan, aba ako rin dapat. Pero teka muna bago ka mamatay sa inggit dyan, ito muna ang itanong mo sa sarili mo, willing ka ba na pagdaanan din ang pinagdaanan ng taong yan. Wag na uy. Then do not expect a promise land. Ayaw mo palang tumawid sa red sea, then wag kang mag-expect.
Isang pang nakita kong dahilan kung bakit idinala sila ng Panginoon dun sa Red Sea ay dahil matagal na panahon silang nanirahan sa Egipto at kinakailangan na ang mga na-aquire nilang culture and attitude ay kinakailangang alisin. Ikaw ba naman manirahan ng 430 years dun kundi ba naman naging ugaling Egipcio ka rin, diba?
Naalala ko tuloy yung kuya Sonny ko ng pumasok sa PNPA, obvious na obvios at walang duda na ang kanyang mga naging kaibigan dun at mga buddy-buddy ay mga bisaya. Paglabas nagdudong at may puntong bisya talaga. Eh siya 2-3 years niya lang ito nakasama nagkarron na siya ng personality ng bisaya. Eh pano pa kaya itong mga Israelites na 430 years sila dun sa Egipto.
Alam ng Panginoon that Egypt had great influence on the Israelites and it had to be washed away. Dinala sila sa Red Sea upang magkarron ng Separation from Egyptians.
Dinadala tayo ng Panginoon sa isang circumstances na may dagat na tatawirin upang linisan niya tayo. Iseparate tayo. Alisin an mga hindi magandang culture na nasa atin.
Do you remember Jona ng inutusan siya na pumunta sa bayan ng Niniveh upang bigyan sila ng babala. Pero imbes na magpunta si Jona sa Niniveh sa Tarsis siya nagpunta which is the opposite direction. At habang naglalayag siya, nagpadala ng bagyo ang Panginoon para pigilan si Jona na pumunta sa Tarsis. Sapagkat kapag natuloy si Jona sa Tarsis hindi lamang ang bayan ng Niniveh ang mapapahamak kundi pati si Jona. Binigyan ng bagyo si Jona hindi para parusahan siya kundi para iligtas siya.
So wag tayong magkaroon ng attitude na kaya ako may problema kasi galit yata ang Panginoon sa akin. Of course not. Alisin natin ang kasinungalingang yan! There are things that should be washed away kaya mayroong Red Sea sa harapan mo. And always remember, God never wastes hurt. Hindi ka naman bibigyan ng circumstances ng Panginoon na alam niya na masasaktan ka na wala ka namang mapapala. Hindi ka naman niya pararanasin na masaktan kung wala ka namang matutunan dun. Hindi naman siya parang trip trip niya lang. Ah ikaw ito problema mo kasi trip ko. God never wastes hurt. Theres always a life lessons na kanyang ibinibigay that you could use for the future. Kaya ka nga pinopromote ng Panginoon eh.
Awit 56:8, “Ang taglay kong sulirani’y nababatid mo nang lahat, Pati mga pagluha ko’y may talaan ka nang ingat.” Paano mo pasisinungalingan yun, na kahit ang iyong mga pagluha at pag-iayk ay tinatala ng Panginoon at alam niya upang ikaw ay mas maging malakas at magamit para sa kanyang kalwalhatian.
How to Pass on our own red sea

2. LET YOUR RED SEA BECOME THE PROVING GROUNDS OF YOUR FAITH
Hinahayaan tayo ng Panginoon na makaranas ng Red Sea because it builds faith. Ayaw ng Diyos na ang ating pananampalataya ay maging stagnant at masayahan lang tayo dun sa level na yun. God is so interested in accelerating the growth of our faith. Kaya naman ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng impassable situations na kung saan wala tayong matakbuhan kundi siya lamang. Intentionally, dinala ng Panginoon ang mga Israelita sa red sea, para sa pagkakataon na yun, sa Diyos lang sila magtitiwala. And im telling you, intentionally, dinala ka ng Panginoon sa red sea mo para magtiwala ka sa Diyos.
Kasi kapag ang situations natin kayang-kaya lang natin, hindi siya nakakapgbuild ng faith. Mas aasa ka ngayon sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong resources, sa sariling abilidad kaysa sa tulong ng Panginoon. And the result, yung faith mo hindi naggo-grow. Nagiging self righteous ka lang. Ang galing ko talaga. Yan ang magiging attitude mo.
So sa pagsubok na yun, na hindi natin kaya just cry out to God and He will deliver you. Hindi yung kung sino-sino ang tinatakbuhan natin at ng malapitan na ang lahat at napagod at walang natanggap na tulong, dun lang hihingi ng tulong sa Panginoon. No… Siya ang unahin mo at magtiwala ka sa Panginoon. Yung mga bagay sa paligid natin seems na wala sa kanilang mga ayos. Have faith. The deliverance will come.
Hebrews 11:1, “Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.” Hindi pa nangyayari at hindi mo pa nakikita pero alam mo na nadiyan na. Yan ang faith.
Gusto ko na tingnan ninyo yung attiude ng mga Israelites. Mas pipiliin pa nila na maging alipin habang buhay kaysa mamatay sa ilang. Ang mentality nila, sarado na at wala ng option kundi mamatay na lang. Nawalan sila ng pag-asa na silay makakaligtas pa. Wala silang faith na magkakaroon ng deliverance. Ito na ngat naroroon ang kalayaang ibinibigay sa kanila ngunit ng nakaharap na nila ang red sea, nawalan sila ng pag-asa at sinabing Sana hindi mo na kami isinama. What an attitude. Gusto ng deliverance pero the price that they should pay na tumawid sa Red Sea ay mas gugustuhin na maging alipin habang buhay sa egipto.
Sa ating buhay, ilang pagkakataon na nahaharap tayo sa malaking problema na imbes humawak sa Panginoon eh reklamo ang ginagawa at kung anu-anong pangsisisi sa iba. Agh, kaya ako nagkaganito dahil sa magulang ko. Agh, hindi sana namin dadanasin ang ganitong kahirapan kundi dahil dun sa magaling kong asawa. Blha, blah, blah
Sige lang magkaroon ka ng ganyang attitude at habang buhay wala ka ng ibang gawin kundi sisihin ang iba dahil sa dinadanas mo. Im telling you, hindi ka makakaalis dyan. Same battle, same struggle ang palaging kakaharapin mo at hahabol sayo.
Next, How to pass on

3. GOD DELIGHTS IN A FAITH THAT REASONS, THEN RESPONDS
Kinalulugdan ng Panginoon ang pananampalatayang hindi lamang pananampalatayang in reasons, yung pananampalatayang nasa kaisipan o nasa kaalaman lamang. Kundi ang nais ng Panginoon ay yung responding faith, the working faith. Sabi sa James 2:17, “Faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay.”
So sa mga Red Sea moments natin hindi sapat that you believe that God can truly deliver you in that circumstances, you have to respond to that situation. Ang Panginoon, kaya niya na hatiin ang dagat para ikaw ay makatawid yun ang part ng Panginoon. Eh ano na ang gagawin mo ngayon? Ano na ang part mo. Edi maglakad ka papuntang kabilang ibayo. Alanga namang tingnan mo lang yung nahating dagat at wala kang ginawa. So God delights in a faith that reasons, then responds.
Sa atin we believe sa salita ng Panginoon, we believe in his promises. After that, what? Are you responding to Him, are you responding in His promises?
Sabi sa John 10:10, I have come that they may have life. Life to the fullest. Sabi binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, at hindi lang basta-basta buhay, kundi buhay na sagana, buhay na kaaya-aya, buhay na ganap, buhay napakaganda, buhay na puno ng pagpapala. Sabi to the fullest.
Ngayon kung yun angpangako ng Dios sa akin, bakit parang hindi iyon ang nangyayari sa akin? Ang tanong sayo? Are you resonding to that call? Baka yung faith mo hanggang reasons lang, then wala na… it should be a working faith.
Sabi nga ni Pastor Ed Lapiz, “Hindi kasalanan kung ipinanganak kang mahirap. Ang kasalanan ay nang namatay kang mahirap.”
Binigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, ng maraming taon ng buhay, ng mga resources at lahat ng pangangailangan mo, tapos naghihirap ka? Isang insulto sa Panginoon ang ganyang kalagayan. Eh anong problema? Ask yourself, am I responding to the call of God to step into my own red sea. At maglakad papuntang ibayo na ipinangako ng Panginoon.

CONCLUSION
Kaya nga mga kapatid nais kong iwan sa inyo sa umagang ito ang mga struggles na hinaharap natin, mga adversity at mga pagsubok o yung ating mga red sea should not be the moment of an end but a momnet of the beginning. Idinadala tayo ng Panginoon sa red sea to build up our faith dahil ang gusto niya nagaacelerate ang ating pananampalataya. Gusto ng Panginoon na alisin ang mga hindi magandang personalities na naacquire natin mula sa ating pagkakaalipin. At consider all these adeversities as a promotion of God to you. Mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo ili-lead sa red sea na hindi niya ibinibigay ang kanyang kamay upang tayo ay tulungan.
Jeremiah, 29:11, Fo I know the plans I have for you, declare the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Bilang pagtatapos nais kong magkwento sa inyo ng isang inspiring story tungkol sa isang chef at sa kanyang anak.
Isang araw ang anak na babae ay lumapit sa kanyang tatay na isang chef na nagrereklamo sa kanyang buhay. Ang sabi ng bata, “Tay ang daming problema na dumarating sa atin. Miserable na ang ating buhay. Hindi ko na alam kong makakaya ko pa ang buhay na ganito. Pagod na ako sa palaging kakalaban sa problema. Para bang may dumating na isang problema, pagkatapos may darating na naman. Nakakapagod.
Kaya ang tatay, na isang chef, ay dinala siya sa kanilang kusina. Kumuha siya ng tatlong kaserola, nilagyan niya ito ng tubig at inilgay sa malakas na apoy. Sa unang kaserola, inilagay ng kanyang ama ang isang patatas. Sa pangalawang kaserola, inilagay ang isang itlog at sa pangatlo ay coffee beans.
Hinintay nila ito hanggang sa kumulo na walang sinasabing anumang salita na binigkas ang chef sa kanyang dalaga. Kaya, yung bata eh nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanyang ama.
Makalipas ang dalawampung minuto, pinatay ng ama ang burners. Kinuha niya ang patatas mula sa kaserola at inilgay sa isang plato. Ganun din ang kanyang ginawa sa itlog. At yung kape ay inilagay niya sa isang tasa.
Humarap ang chef sa kanyang anak at sinabing, “Anak ano ang nakikita mo? Sumagot ang dalaga at sinabing, patatas, itlog at kape.
Sinabi ng ama, lumapit kang mabuti at hawakan mo ang patatas. Ginawa ng dalaga at sinabing malambot.
Kaya sinabi niya na kunin yung itlog at basagin. Pagkatapos na alisin ang balat nakita niya na matigas na yung itlog.
Finally, sinabi niya na umiinom ka ng kape. Yung aroma ng kape ng maamoy ng dalaga ay nagbigay sa kanya ng isang magandang ngiti sa kanyang mukha.
Tay anong ibig sabihin nito? Tanong ng bata.
At kanyang ipinaliwanag na ang patatas, itlog at coffee beans ay humarap sa isang pagsubok—yung kumukulong tunig. However, each one reacted differently.
Ang patatas na dating matibay, matigas at malakas ng dumaan sa kumukulong tubig, biglang lumambot at naging mahina.
Ang itlog na dating very delicate, fragile at manipis ang kanyang outer shell shell para maprotektahan ung liquid niya ng dumaan sa kumukulong tubig. Tumigas ang loob.
Ngunit ang coffee beans were unique. Pagkatapos na dumaan sa kumukulong tubig, binago niya ang tubig at lumikha ng isang bago.
Ano ka sa tatlo? Tanong ng chef sa kanyang anak. Kapag dumating ang pagsubok, how do you respond? Ikaw ba ay patatas, itlog o coffee beans.
At ngaun dun sa tanong nung ama sa kanyang anak, nais ko rin itanong sa inyo ang kanyang tanong. Ano kayo sa tatlo kapag dumarating ang pagsubok. Ano kayo sa tatlo kapag ang Red Sea moment knocks on your door.
Ikaw bay isang patatas na biglang nanghihina at wa
Ikaw ba ay isang ilog na tumigas naman ang kalooban at nagkarron ng kalyo sa kanyang puso? ikaw ba ay isang coffee beans na dumating ang pagsubok, ang sitwasyon at ang circumstances ang iyong binago. At ang iyong amoy ay naging sweet aroma na naamoy ng lahat ng nasa paligid.
Brothers and sisters, its only a matter of attitude when adversity comes. Maraming mga bagay na nangyayari sa ating paligid, maraming bagay ang nangyayari sa ating buhay ngunit ang tanging bagay that truly matters is what happens within us. Sabi nga ni John Maxwell, Your attitude determines your altitude. Amen